Chào mừng đến với trang web của chúng tôi. Chúng tôi duy trì trang web này như một dịch vụ cho các thành viên của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng sau đây. Vui lòng xem lại các điều khoản sau một cách cẩn thận. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không nên sử dụng trang web này.

 1. Chấp nhận Thỏa thuận

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận sử dụng này (“Thỏa thuận”) đối với trang web của chúng tôi (“benhviendakhoaninhbinh.com.vn “). Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ và duy nhất thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn, đồng thời thay thế tất cả các thỏa thuận, đại diện, bảo đảm và hiểu biết trước đó đối với Benhviendakhoaninhbinh.com.vn , nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi hoặc thông qua benhviendakhoaninhbinh.com.vn và chủ đề của Thỏa thuận này. Thỉnh thoảng Thỏa thuận này có thể được chúng tôi sửa đổi mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên Benhviendakhoaninhbinh.com.vn và bạn nên xem lại Thỏa thuận này trước khi sử dụng Trang.

 1. Bản quyền

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, biên soạn, dịch từ, chuyển đổi kỹ thuật số và các vấn đề khác liên quan đến Benhviendakhoaninhbinh.com.vn được bảo vệ theo bản quyền, nhãn hiệu và quyền sở hữu khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, sử dụng hoặc xuất bản bởi bạn về bất kỳ vấn đề nào hoặc bất kỳ phần nào của Benhviendakhoaninhbinh.com.vn , trừ khi được cho phép bởi Mục 4, đều bị nghiêm cấm. Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc tài liệu nào khác được xem qua Benhviendakhoaninhbinh.com.vn . Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Benhviendakhoaninhbinh.com.vn không cấu thành từ bỏ bất kỳ quyền nào trong các thông tin và tài liệu đó.

 1. Nhãn hiệu dịch vụ.

Sản phẩm và tên được đề cập trên Benhviendakhoaninhbinh.com.vn có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của họ.

 1. Quyền sử dụng

Việc xem, in hoặc tải xuống bất kỳ nội dung, đồ họa, biểu mẫu hoặc tài liệu nào từ Benhviendakhoaninhbinh.com.vn chỉ cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, không mang tính quyết định chỉ do bạn sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn chứ không phải để tái bản, phân phối, chuyển nhượng, cấp phép, bán, chuẩn bị của tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng khác. Không được sao chép bất kỳ nội dung, biểu mẫu hoặc tài liệu nào dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin nào, điện tử hoặc cơ học, ngoài mục đích sử dụng cá nhân của bạn (nhưng không phải để bán lại hoặc phân phối lại).

 1. Chỉnh sửa, xóa và sửa đổi.

Chúng tôi có toàn quyền quyết định chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung nào khác xuất hiện trên Benhviendakhoaninhbinh.com.vn .

 1. Bồi thường.

Bạn đồng ý bồi thường, bào chữa và giữ cho chúng tôi và các đối tác, luật sư, nhân viên, nhà quảng cáo, nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ và các chi nhánh (gọi chung là “Các bên liên kết”) không bị tổn hại về bất kỳ trách nhiệm pháp lý, mất mát, khiếu nại và chi phí nào, kể cả phí luật sư hợp lý, liên quan đến việc bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc sử dụng Benhviendakhoaninhbinh.com.vn .

 1. Không được chuyển nhượng.

Quyền sử dụng Trang của bạn không được chuyển nhượng. Bất kỳ mật khẩu hoặc quyền được cung cấp cho bạn để có được thông tin hoặc tài liệu đều không được chuyển nhượng.

 1. Khước từ và quyền lợi.

THÔNG TIN TỪ HOẶC THÔNG QUA BENHVIENDAKHOANINHBINH.COM.VN ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ HIỆN TẠI”, “CÓ SẴN” VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐỀU BỊ TỪ CHỐI (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM CỦA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ). THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ CÓ THỂ CHỨA LỖI, LỖI, SỰ CỐ HOẶC CÁC HẠN CHẾ KHÁC. CHÚNG TÔI VÀ CÁC BÊN LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ ĐỐI VỚI VIỆC BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ NÀO. ĐẶC BIỆT, NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT HẠN CHẾ, CHÚNG TÔI VÀ CÁC BÊN LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM CẢ THIỆT HẠI DO MẤT KINH DOANH, MẤT LỢI NHUẬN, KIỆN TỤNG, HOẶC TƯƠNG TỰ), CHO DÙ DỰA TRÊN VI PHẠM HỢP ĐỒNG, VI PHẠM BẢO HÀNH, TRA TẤN (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM HOẶC MẶT KHÁC, NGAY CẢ KHI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ. VIỆC PHỦ NHẬN CÁC THIỆT HẠI ĐƯỢC NÊU Ở TRÊN LÀ CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA CƠ SỞ CỦA SỰ MẶC CẢ GIỮA CHÚNG TÔI VÀ BẠN. TRANG WEB NÀY VÀ CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN ĐƯỢC TRÌNH BÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP NẾU KHÔNG CÓ NHỮNG HẠN CHẾ ĐÓ. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HAY THÔNG TIN NÀO, DÙ BẰNG MIỆNG HAY BẰNG VĂN BẢN, MÀ BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ CHÚNG TÔI THÔNG QUA BENHVIENDAKHOANINHBINH.COM.VN SẼ TẠO RA BẤT KỲ BẢO HÀNH, ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG THỎA THUẬN NÀY. CHÚNG TÔI KHÔNG CUNG CẤP TƯ VẤN PHÁP LÝ CŨNG NHƯ THAM GIA VÀO BẤT KỲ MỐI QUAN HỆ LUẬT SƯ-KHÁCH HÀNG.

TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI GÂY RA BỞI VI-RÚT CÓ TRONG TỆP ĐIỆN TỬ CÓ CHỨA BIỂU MẪU HOẶC TÀI LIỆU ĐỀU BỊ TỪ CHỐI. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC HẬU QUẢ CỦA BẤT KỲ LOẠI NÀO CÓ THỂ XẢY RA DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. TRÁCH NHIỆM TỐI ĐA CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ BẰNG VỚI GIÁ MUA BẠN PHẢI TRẢ CHO BẤT KỲ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ HOẶC THÔNG TIN NÀO.

 1. Sử dụng thông tin.

Chúng tôi bảo lưu quyền và bạn cho phép chúng tôi sử dụng và chuyển nhượng tất cả thông tin liên quan đến việc sử dụng Trang web của bạn và tất cả thông tin do bạn cung cấp theo bất kỳ cách nào phù hợp với Chính sách bảo mật của chúng tôi. Tất cả các nhận xét, đề xuất, ý tưởng, đồ họa hoặc thông tin khác mà bạn truyền đạt cho chúng tôi thông qua Trang web (gọi chung là “Nội dung gửi”) sẽ mãi mãi là tài sản của Benhviendakhoaninhbinh.com.vn. Benhviendakhoaninhbinh.com.vn sẽ không được yêu cầu coi bất kỳ Nội dung gửi nào là bí mật và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ý tưởng nào cho hoạt động kinh doanh của mình (bao gồm nhưng không giới hạn, sản phẩm, dịch vụ hoặc ý tưởng quảng cáo) và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào do bất kỳ sự tương đồng nào có thể xuất hiện trong các sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động của Benhviendakhoaninhbinh.com.vn trong tương lai. Không giới hạn, Benhviendakhoaninhbinh.com.vn sẽ có quyền sở hữu độc quyền tất cả các quyền hiện tại và tương lai đối với việc nộp mọi loại và bản chất ở mọi nơi. Benhviendakhoaninhbinh.com.vn sẽ có quyền sử dụng Nội dung gửi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc mục đích nào khác, mà không phải bồi thường cho bạn hoặc bất kỳ người nào khác gửi Nội dung gửi. Bạn thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài liệu nào bạn gửi và bạn, không phải Benhviendakhoaninhbinh.com.vn, chịu trách nhiệm hoàn toàn cho thông điệp, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính phù hợp, tính nguyên bản và bản quyền của nó.

 1. Dịch vụ của bên thứ ba.

Chúng tôi có thể cho phép truy cập hoặc quảng cáo các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba (“Người bán”) từ đó bạn có thể mua một số hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định. Bạn hiểu rằng chúng tôi không vận hành hoặc kiểm soát các sản phẩm hoặc dịch vụ do Doanh nghiệp cung cấp. Thương nhân chịu trách nhiệm cho tất cả các khía cạnh của xử lý đơn hàng, thực hiện, thanh toán và dịch vụ khách hàng. Chúng tôi không phải là một bên tham gia vào các giao dịch được ký kết giữa bạn và Người bán. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng các Doanh nghiệp đó là RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN VÀ KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO CỦA BẤT KIND LOẠI NÀO CỦA CHÚNG TÔI, RPR RÀNG, NGAY LẬP TỨC HOẶC KHÁC BAO GỒM CÁC ĐẢM BẢO CỦA TITLE, FITNESS CHO MỤC ĐÍCH. DƯỚI MỌI NGƯỜI KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM LÀ CHÚNG TÔI TRÁCH NHIỆM CHO BẤT K D BỆNH NHÂN NÀO PHÁT HIỆN TỪ CÁC GIAO DỊCH GIỮA BẠN VÀ MERCHANTS HOẶC CHO BẤT K INFORMATION THÔNG TIN NÀO TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẤT K S TRANG WEB NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

 1. Chính sách thương mại của bên thứ ba.

Tất cả các quy tắc, chính sách (bao gồm chính sách bảo mật) và quy trình hoạt động của Người bán sẽ áp dụng cho bạn khi ở trên các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin do bạn cung cấp cho Doanh nghiệp. Chúng tôi và Doanh nghiệp là nhà thầu độc lập và không bên nào có thẩm quyền đưa ra bất kỳ đại diện hoặc cam kết nào thay mặt cho bên kia.

 1. Chính sách bảo mật.

Chính sách bảo mật của chúng tôi, vì nó có thể thay đổi theo thời gian, là một phần của Thỏa thuận này.

 1. Chính sách thanh toán

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng nếu bạn mua thứ gì đó từ chúng tôi hoặc từ Người bán mà (i) mọi thông tin tín dụng bạn cung cấp là đúng và đầy đủ, (ii) các khoản phí mà bạn phải chịu sẽ được công ty thẻ tín dụng của bạn tôn trọng và (iii) bạn sẽ thanh toán các khoản phí mà bạn phải chịu theo giá niêm yết, bao gồm mọi khoản thuế hiện hành.

 1. Luật chứng khoán.

Trang web này có thể bao gồm các tuyên bố liên quan đến hoạt động, triển vọng, chiến lược, tình trạng tài chính, hiệu quả kinh tế trong tương lai và nhu cầu đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, cũng như các dự định, kế hoạch và mục tiêu của chúng tôi (đặc biệt là đối với các dịch vụ sản phẩm và dịch vụ), hướng tới -có vẻ tuyên bố. Những tuyên bố này dựa trên một số giả định và ước tính có thể không chắc chắn, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Khi được sử dụng trên Trang web của chúng tôi, các từ như “dự đoán”, “mong đợi”, “tin tưởng”, “ước tính”, “tìm kiếm”, “kế hoạch”, “dự định”, “sẽ” và các biểu thức tương tự được dùng để xác định các tuyên bố hướng tới được thiết kế để nằm trong các bến cảng an toàn của luật chứng khoán cho các tuyên bố hướng tới tương lai. Trang web và thông tin trong tài liệu này không cấu thành đề nghị hoặc chào mời chào bán bất kỳ chứng khoán nào. Không có thông tin nào trong tài liệu này được dự định và sẽ không được coi là được đưa vào bất kỳ hồ sơ hoặc tài liệu nào liên quan đến chứng khoán của chúng tôi.

 1. Liên kết đến các trang web khác.

Trang web chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc ý kiến ​​thể hiện trong các trang web đó và các trang web đó không được điều tra, theo dõi hoặc kiểm tra tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của chúng tôi. Việc bao gồm bất kỳ trang web được liên kết nào trên Trang web của chúng tôi không ngụ ý phê duyệt hoặc chứng thực trang web được liên kết bởi chúng tôi. Nếu bạn quyết định rời khỏi Trang web của chúng tôi và truy cập các trang web bên thứ ba này, bạn sẽ tự chịu rủi ro.

 1. Bản quyền

Chúng tôi tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu bạn làm như vậy. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã được sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho Đại lý Bản quyền của chúng tôi thông tin sau:

(a) Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi bản quyền;

(b) Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;

(c) Mô tả về nơi tài liệu mà bạn khiếu nại vi phạm được đặt trên Trang web;

(d) Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;

(e) Một tuyên bố của bạn rằng bạn có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép; và

(f) Một tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong Thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền. Có thể liên hệ với Đại lý Bản quyền của chúng tôi về Thông báo khiếu nại vi phạm bản quyền trên Trang web bằng cách gửi e-mail đến: contact@benhviendakhoaninhbinh.com.vn

 1. Đề xuất sản phẩm và dịch vụ.

Tất cả các mô tả về các sản phẩm và dịch vụ được đề xuất đều dựa trên các giả định có thể thay đổi và bạn không nên dựa vào tính khả dụng hoặc chức năng của sản phẩm hoặc dịch vụ cho đến khi chúng thực sự được cung cấp thông qua Trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng của mình để xác định cách đăng ký và các chương trình khuyến mãi khác sẽ được trao. Quyết định này bao gồm, không giới hạn, phạm vi, tính chất và thời gian của tất cả các giải thưởng đó.

 1. Thông tin và thông cáo báo chí.

Trang web chứa thông tin và thông cáo báo chí về chúng tôi. Mặc dù thông tin này được cho là chính xác kể từ ngày được chuẩn bị, chúng tôi từ chối mọi nghĩa vụ hoặc nghĩa vụ cập nhật thông tin này hoặc bất kỳ thông cáo báo chí nào. Thông tin về các công ty không phải của chúng tôi có trong thông cáo báo chí hay nói cách khác, không nên dựa vào việc được cung cấp hoặc chứng thực bởi chúng tôi.

 1. Điều khoản khác

Thỏa thuận này sẽ được xử lý như thể nó đã được thực thi và thực hiện tại Los Angeles, CA, và sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Bang California (không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc luật pháp). Bất kỳ nguyên nhân hành động nào của bạn liên quan đến Trang web (và / hoặc bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào liên quan) phải được đưa ra trong vòng một (1) năm sau khi nguyên nhân của hành động phát sinh hoặc bị từ chối và cấm vĩnh viễn. Tất cả các hành động phải tuân theo các giới hạn được nêu trong Mục 8 và Mục 10. Ngôn ngữ trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu theo nghĩa công bằng của nó và không nghiêm ngặt đối với hoặc chống lại một trong hai bên. Tất cả các thủ tục pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ chỉ được đưa ra tại Los Angeles, CA. Bạn rõ ràng đệ trình lên cơ quan tài phán độc quyền của các tòa án và sự đồng ý nói trên để phục vụ quá trình ngoài lãnh thổ. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này bị vô hiệu hoặc không thể thực thi, phần đó sẽ được hiểu phù hợp với luật áp dụng và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực. Trong trường hợp bất kỳ điều gì trong hoặc liên kết với Trang web đều mâu thuẫn hoặc không phù hợp với Thỏa thuận này, Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên. Việc chúng tôi không thi hành bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ điều khoản đó cũng như không có quyền thực thi điều khoản đó.