23/11/2017 - 2:42 44 PM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 07-NQ/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Ngày đăng: 21-08-2017

 
Lượt xem: 9

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 05/7/2017 của Thành ủy Ninh Bình về “tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XII), Nghị quyết số 07-NQ/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII”; Đảng ủy Bệnh viện đã có kế hoạch số 18-KH/ĐU để triển khai thực hiện. Chiều ngày 18/08/2017 Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 07-NQ/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Thị Hương Lan - Trưởng phòng Thông tin công tác tuyên giáo thuộc Ban Tuyên Giao tỉnh Ninh Bình quyết truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 07, 08 của Bộ Chính trị cụ thể là:

+ Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

+ Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

+ Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

+ Nghị quyết số 07 - NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

+ Nghị quyết số 08 - NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

+ Kết luận số 03 - KL/TU, ngày 26/6/2017của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 13/7/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX).

Trong đó, đồng chí Phan Thị Hương Lan đã chỉ rõ về sự cần thiết của việc ban hành các Nghị quyết, những đặc thù cơ bản của từng Nghị quyết; một số giải pháp để thực hiện Nghị quyết, cần đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục hoàn thiện các thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Lê Chính Chuyên – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo đà cho sự phát triển kinh tế đất nước. Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết là những định hướng lớn, mang tính đột phá về phát triển kinh tế tư nhân, về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong Nghị quyết cần được quán triệt sâu sắc và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đinh Hương (P.TCCB - BVĐKNB)

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]