23/11/2017 - 2:39 48 PM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 05-01-2017

 
Lượt xem: 10

Thực hiện Kế hoạch số 40 KH/TU ngày 29/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình về việc triển khai thực hiện việc học tập, chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Sáng ngày ngày 03 tháng 01 năm 2017 Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã triển khai việc học tập tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thông qua hình thức học tập trực tuyến trên đài phát thanh truyền hình Ninh Bình do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Bệnh viện đã được nghe Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên viên Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt các nội dung cơ bản, yêu cầu của Chỉ thị số 05- CT/TW ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và truyền đạt nội dung chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bao gồm: Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

 

 

 

 

 

Qua buổi học tập đã giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nắm được những nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đinh Hương (P.TCCB - BVĐKNB)

 

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]