18/12/2017 - 2:20 57 AM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp
  • Khoa Tai mũi họng  22-06-2012

    Tổng số nhân viên 23. Trong đó có: 06 bác sỹ, 16 điều dưỡng, và 01 nhân viên khác.           

    Đăng bởi: Ban Biên Tập