18/12/2017 - 2:15 29 AM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Ngày đăng: 30-11-2017

 
Lượt xem: 16

Ngày 29/11/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Thực hiện Công văn số 1109-CV/TU ngày 24/11/2017 của Thành ủy Ninh Bình về việc triệu tập hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII; Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã tổ chức cho toàn thể Đảng viên tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII qua sóng phát thanh nội bộ bệnh viện và đài truyền hình tỉnh.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, 29 -30/11/2017. Qua hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18 về: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19 về: Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt nội dung Nghị quyết 20 về: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21 về: Công tác dân số trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng, khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm “liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế”; liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của Nhân dân; về quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mọi người, mọi gia đình, vấn đề bảo vệ, phát triển giống nòi, quốc gia, dân tộc…

Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta, được xã hội đặc biệt quan tâm. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các đồng chí dự Hội nghị tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề.

          Sau học tập, các tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Phải tạo ra được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập.

          Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; quản lý tốt việc theo học cùng với đòi hỏi cao về chất lượng học tập, quán triệt, có biện pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập của các đại biểu tham dự. Bên cạnh việc lắng nghe, nghiên cứu, cần phải bố trí đủ thời gian để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động. Các địa phương, đơn vị cần có thêm các hình thức thảo luận chuyên đề, liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn.

Một số hình ảnh các chi bộ thuộc Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tổ chức cho toàn thể Đảng viên tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII qua đài truyền hình tỉnh.

 

 

 

 

Vì đặc thù công việc, các Chi bộ học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII ngay tại các khoa, phòng

Lan Hương

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]